MD강력추천 교회간식 30종!

150
쌀튀밥 2.5kg 이상
18,000 15,500 13.9%

착한과자

10
슈멜콘 155g
2,000 1,700 15.0%
10
부드러운 마늘과자 110g
2,000 1,700 15.0%
20
뻥이랑 250g
2,800 2,200 21.4%
150
동글동글 팝콘 2.5kg
18,000 15,500 13.9%
150
왕찰옥 콘스토리 3kg
18,000 15,500 13.9%
150
쌀튀밥 2.5kg 이상
18,000 15,500 13.9%
150
밀튀밥 2.5kg 이상
18,000 15,500 13.9%
150
옥수수콘 2.5kg
18,000 15,500 13.9%

착한음료떡/빵/누룽지/구운계란


전통엿/꿀/청

이로하 오미자청 (700ml)
25,000 22,000 12.0%
이로하 생오미자청 (700ml)
28,000 25,000 10.7%

죽/만두/돈까스

140
순살치킨까스 (135g X 10개)
25,000 14,400 42.4%
170
등심돈까스(135g X 10개)
27,000 17,600 34.8%
180
고구마돈까스 (135g X 10개)
27,000 18,400 31.9%
180
피자돈까스 (135g X 10개)
30,000 18,400 38.7%
190
치즈돈까스 (135g X 10개)
28,500 19,200 32.6%